Design och planering av FTTx nät


I denna unika och praktiska kurs kommer du att få en vägledning i hur man planerar och bygger nätet till slutanvändaren, FTTX nätet.

Detta nät är en kombination av standardkanalisation, mikrokanalisation, mikrokabel och blåsfiber och till detta fogas nätmaterial i form av utrustning för terminering, fiberuttag mm. Som utgångspunkt tas Svenska Elektriska Kommissionens handbok SEK434 utgåva 2.

Kursen vänder sig till:

De som arbetar som nätplanerare eller som skall gå från kopparprojektör till fiberprojektör.

Kursens mål: Du ska efter denna kurs kunna planera ett FTTX-nät utifrån fiberoptiska grunder och upprätta en preliminär ekonomisk kalkyl över ingående passiva komponenter.

Du kommer att vara väl förtrogen med de senaste landvinningarna inom fiberoptisk installationsteknik.

Förkunskaper: Du bör ha kunskap om optofiber, fiberoptiska kablar, samt installation av nät (optiska eller elektriska) i allmänhet.

 

Kursinnehåll:

Dag 1

Kursen inleds med teoriavsnitt och presentation av de passiva komponenterna som används vid installation av fiberoptiska nät. I genomgångarna dag 1 presenteras;

  • mikro- och standardkanalisation, olika typer av blåsfiber, mikrokabel, blåsutrustning, tillvägagångssätt för design av olika nät som t.ex. nät i ett flerfamiljshus, ett område med flerfamiljshus och ett villaområde
  • Förslag till dokumentation av FTTX-nät
  • De olika nät och nodtyper som man kan tänkas komma i kontakt med för FTTX-nät, namn mm godkända av CENELEC

Arbetsuppgift 1 Efter denna grundliga genomgång kommer deltagarna att delas in i olika grupper. Varje grupp kommer med hjälp av kartor och skisser göra en planering och kostnadskalkyl över tre till fyra olika nät. Detta följs av en kort övningsuppgift men

Dag 2

Arbetsuppgift 2 Gruppindelning för att i en grupp lösa, kostnadsberäkna och även tidsuppskatta byggandet av ett nät till 28 flerfamiljshus. Här tar vi också upp vilka delar av ett FTTXnät som kostar mycket vid genomförandet t.ex. materialkostnad kontra den elektroniska utrustningen kontra grävkostnad och mantimmar. Arbetsuppgift 3 Under eftermiddagen hinner gruppen börja lösa liknande uppgifter men för ett kompakt villaområde med totalt 127 radhus. I denna arbetsuppgift diskuteras sådana saker som ledningsrätt, servitut, lämplig

Dag 3

Fortsättning på arbetsuppgift 3 från föregående dag.

Arbetsuppgift 4 Eleverna skall här mer schematiskt tänka igenom ett verkligt områdes FTTX-nät där bebyggelsen är en blandning av enfamiljshus och mindre flerfamiljshus. Under arbetets gång varvas med förslag på enkel länkberäkning och förslag till dokumentation för FTTX-nät.

Kursens mål

Du ska efter denna kurs kunna planera ett FTTX-nät utifrån fberoptiska grunder och upprätta en preliminär ekonomisk kalkyl över ingående passiva komponenter. Du kommer att vara väl förtrogen med de senaste landvinningarna inom fiberoptisk installationsteknik!

Pris

18400:-

Föreläsare

Stefan Gistvik SG Optics

Stefan har under hela sitt yrkesverksamma liv sysslat med utbildning. Han har varit aktiv inom fiberoptik i drygt 30 år och varit kursledare hos STF sedan början av 1990-talet. Stefan är författare till ett antal böcker och har medverkat i olika projekt för anvisningar och rekommendationer, SEK 434, Tillväxtverkets anvisningar och Robust fiber. Boken ”Handbok i praktisk fiberoptik” är kursbok i ”Grundkurs i fiberoptik och Fiberoptisk nätprojektering".Stefan är medlem av konceptet Robust fibers förvaltningsråd och medlem i konceptet Robust fibers utbildningsråd.